Обговорення наказу МОНУ

2017-05-24

Порядок формування Переліку наукових фахових видань України

1. Порядок формування Переліку наукових фахових видань України (далі – Порядок) встановлює умови формування Переліку наукових фахових видань України (далі – Перелік), а також класифікації та моніторингу видань, включених до Переліку. Видання, яке відповідає визначеним у Порядку вимогам, набуває статусу фахового наукового видання України.

2. Метою об’єктивної оцінки, класифікації та моніторингу наукових фахових видань є стимулювання підвищення якості опублікованої в них наукової продукції, інтеграція цих видань до світового наукового простору.

3. Наукові фахові видання з Переліку застосовується для:

3.1. Опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів;

3.2 Опублікування наукових результатів досліджень претендентів на присвоєння вчених звань;

3.3. Оцінювання результатів наукової діяльності наукових установ і вищих навчальних закладів за статтями їх співробітників, які були опубліковані у виданнях включених до Переліку;

3.4. Оцінювання результатів наукової діяльності окремих наукових та науково-педагогічних працівників за статтями опублікованими у виданнях включених до Переліку;

3.5. Оцінювання проектів науково-дослідних робіт поданих на конкурс за статтями опублікованими у виданнях включених до Переліку.

4. Для включення періодичного наукового фахового видання до Переліку до Міністерства освіти і науки України (далі МОН) подаються:

4.1. Клопотання засновника (співзасновників) наукового фахового видання про включення до Переліку на офіційному бланку, засвідчене підписом керівника;

4.2. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (для друкованих періодичних видань) та витяг з наказу засновника про утворення електронного наукового періодичного видання;

4.3. Заповнений бланк заявки про включення до Переліку (Додаток 1) на паперовому та електронному носіях.

4.4. Документ про здійснення обов’язкової розсилки періодичного видання відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 608 від 10 травня 2002 року «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів».

5. Наказ про включення наукового видання до Переліку МОН оприлюднює на офіційному web-сайті.

6. Рішення МОН про відмову у включенні наукового видання до Переліку може бути оскаржене протягом місяця з дня отримання засновником (співзасновниками) наказу МОН зверненням до МОН із апеляційною заявою.

7. Наукове видання може бути виключене з Переліку у разі встановлення МОН недотримання вимог до наукових фахових видань, відповідно до Порядку. У разі відмови у включенні, або передчасному виключенні наукового видання з Переліку засновник (співзасновники)  може подавати нове клопотання не раніше ніж через рік з дня прийняття такого рішення МОН.

8. До Переліку наукових фахових видань України включаються наукові періодичні видання, які обов’язково відповідають таким вимогам:

8.1. Наявність у періодичного наукового фахового видання (журналу/збірника наукових праць) свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації із загальнодержавною та (або) зарубіжною сферою його розповсюдження (для періодичних друкованих наукових фахових видань);

8.2. Засновником (співзасновниками) наукового фахового видання є наукова установа, вищий навчальний заклад (університет, академія, інститут), наукова організація (академія наук, товариство, асоціація тощо), яка діє відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

8.3. Наявність у складі редколегії періодичного наукового видання не менше трьох фахівців, які мають науковий ступінь доктора (кандидата (доктора філософії)) наук з відповідної галузі науки (знань), про що зазначається у вихідних відомостях.

8.4. ISSN-номер, який занесений у світову базу даних періодичних видань;

8.5. Наявність web -сторінки видання;

8.6. Дотримання вимог до редакційного оформлення наукового фахового видання згідно з вимогами наукового видання;

8.7. Процедура експертної оцінки статей (здійснення редколегією внутрішнього рецензування статей, що готуються до опублікування, та організація нею проведення зовнішнього незалежного рецензування) і зберігання рецензій не менше трьох років.

9. Видання, яке отримало статус фахового, обов’язково підлягає щорічному моніторингу МОН. У результаті моніторингу видання може залишитись у відповідній категорії, бути переведене в іншу категорію або бути виключеним з Переліку, про що МОН інформує на відповідному web-сайті видання.

10. У разі перереєстрації видання засновник (співзасновники) повинен упродовж одного місяця подати до МОН клопотання щодо внесення змін до Переліку та копію нового Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації або витяг з наказу засновника про зміни у електронному науковому періодичному виданні.

11. За результатами оцінки науковому періодичному виданню присвоюють відповідну категорію:

  • категорія «А»: наукові видання, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus;
  • категорія «Б»: наукові видання, які включені до інших міжнародних наукометричних баз даних (статті підлягають незалежному рецензуванню; у редколегії наявні іноземні фахівці з відповідної галузі науки (знань); статті мають цифровий ідентифікатор DOI; анотації до статей англійською мовою містять не менш як 1800 знаків);
  • категорія «В»: видання призначені для визнання в якості опублікування наукової інформації.

12. Виданню, яке визнане науковим фаховим виданням, присвоюється відповідна категорія, яку разом з датою включення до Переліку наукових фахових видань України необхідно вказувати у вихідних відомостях видання.

13. Видання, які включені в діючий Перелік фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, автоматично отримують категорію «В» і термін включення у Переліку відповідає встановленому відповідними наказами МОН.

14. Періодичні наукові фахові видання, які віднесені до категорії «В» виключаються з Переліку упродовж 2018-2022 року, якщо їх засновники (співзасновники) не проведуть відповідної роботи з покращення стану видання для включення до категорії «Б». З 1 січня 2023 року до Переліку будуть віднесені лише видання які належать до категорій «А» і «Б».

15. Періодичні наукові фахові видання України, що віднесені до категорій «А» і «Б» вважаються такими, що постійно включені до Переліку, якщо їх статус не погіршиться.