Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Міжнародний науково-технічний журнал заснований у 1997 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18963-775 ПР від 25 квітня 2012 року.

ISSN 1810-0546

Журнал публікує виключно нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, які не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.

Редакційна рада журналу приймає до розгляду оглядові та оригінальні наукові статті за такими напрямами: електроніка, радіотехніка та телекомунікації; енергетика та енергогенеруючі технології; інформаційні технології, системний аналіз та керування;  матеріалознавство та машинобудування; приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка; проблеми біології та біотехнології; проблеми енергозбереження; проблеми хімії та хімічної технології; теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук.

Згідно з наказами МОН України: від 13.07.2015 р. № 747, від 07.10.2015 р.№ 1021 і від 09.03.2016 р. №241 журнал є фаховим з фізико-математичних, технічних, хімічних і біологічних наук.

Журнал включено до таких наукометричних баз: WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE, РІНЦ та EBSCO.

Періодичність виходу журналу: 6 разів на рік (№ 1, 2, 5, 6 – технічні науки, № 3 – хімічні і біологічні науки і технології, № 4 – фізико-математичні науки).
Мова видання: українською, російською, англійською (змішаними мовами).

Засновник:  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

Адреса редакції: 03056, м Київ, проспект Перемоги, 37, корпус І, кімн 171-3 і 193-Б.
E-mail:  n.visti@kpi.ua та n-visti@kpi.ua


№ 4 (2016)

Зміст

Статті

Побудова неперервних розв’язків систем нелінійних функціонально-різницевих рівнянь PDF
Іванна Володимирівна Бецко 7-13
Задача двох тіл при сингулярному рангу один несиметричному збуренні PDF
Тетяна Іванівна Вдовенко 14-19
Основні властивості узагальнених гамма-функцій PDF
Ніна Опанасівна Вірченко 20-26
Узагальнення ейлерового інтегралу першого роду PDF
Ніна Опанасівна Вірченко, Олена Валеріївна Овчаренко 27-31
Умови єдиності міри, відповідної двовимірній проблемі моментів PDF
Микола Євгенович Дудкін, Валентина Іванівна Козак 32-37
Дві модифікації задачі про дні народження: нерівномірний випадок PDF
Павло Олександрович Єндовицький 38-47
Обмежені оператори стохастичного диференціювання на просторах нерегулярних узагальнених функцій в аналізі білого шуму Леві PDF (English)
Микола Олександрович Качановський 48-55
Існування моментів емпіричних версій рядів Сюя–Роббінса–Баума–Каца PDF (English)
Олег Іванович Клесов, Ульріх Штадтмюллер 56-66
Регуляризація унітарних матричних функцій PDF
Володимир Володимирович Павленков 67-72
Нескінченновимірні ріманові многовиди з рівномірною структурою PDF
Олексій Юрійович Потапенко 73-79
Малі збурення стохастичних диференціальних рівнянь зі степеневими коефіцієнтами Без заголовку PDF
Юрій Євгенович Приходько 80-84
Стохастична еквівалентність гауссівського процесу вінерівському процесу, броунівському мосту, процесу Орнштейна–Уленбека PDF
Наталія Володимирівна Прохоренко 85-93
Симетрії Лі та фундаментальні розв’язки лінійного рівняння Крамерса PDF
Валерій Іванович Стогній, Інна Миколаївна Kопась, Cергій Сергійович Коваленко 94-99
Узагальнення асимптотичної поведінки неавтономних стохастичних диференціальних рівнянь PDF (English)
Олена Анатоліївна Тимошенко 100-106
Частотні характеристики коефіцієнтів відбиття і заломлення об’ємних спінових хвиль у спіновій лінзі з неідеальними інтерфейсами PDF
Сергій Олександрович Решетняк, Сергій Васильович Ковальчук 107-115
Взаємозв’язок термодинамічних характеристик склотвірних речовин PDF (Русский)
Ярослав Олегович Шабловський, Валентин Володимирович Киселевич 116-121